Konsultacje online – regulamin

Regulamin świadczenia usług prawnych internetowo

Usługa „Konsultacje Online” świadczona jest przez prawnika zatrudnionego w Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 31/1, 80-237 (NIP 9570554987), na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002  r. o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123),  ustawą  z  dnia  z  dnia  30  maja  2014  r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawą z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r poz. 1145.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. W ramach usługi Konsultacje online, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie prawnik świadczy internetową usługę prawną w zakresie udzielania porad prawnych oraz opracowywania projektów pism.
 2. Korzystającym z usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczoną, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy), zwany dalej Klientem.
 3. Każdy Klient przed zawarciem umowy o usługę „Konsultacje online” zobowiązany jest do wypełnienia formularza znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „Konsultacje Online”. Przed wysłaniem formularza Klient zobowiązany jest zaakceptować regulamin świadczenia internetowej usługi prawnej.
 4. W treści zgłoszenia Klient podaje swoje imię i nazwisko lub firmę oraz adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. W formularzu Klient zobowiązany jest podać pełny i szczegółowy stan faktyczny oraz załączyć wszystkie posiadane fotokopie bądź skany dokumentów. W miarę możliwości powinien określić, czy oczekuje pisemnej pomocy prawnej czy opinii prawnej. Prawnik udzielający porady nie odpowiada za skutki błędnego bądź niekompletnego przedstawienia przez Klienta stanu faktycznego oraz za przedłożenie jedynie części wymaganych dokumentów.
 6. Na podstawie przekazanych danych Klient otrzymuję wycenę usługi. Wycena jest nieodpłatna i nie zobowiązuje Klienta do zlecenia usługi.
 7. W terminie 24 godzin od wysłania formularza, Klient zostanie poinformowany o całkowitej cenie internetowej usługi prawnej, terminie jej realizacji od momentu wpływu zapłaty na konto i numerze rachunku bankowego do wpłaty.
 8. Umowa o internetową usługę prawną zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty pełnego wynagrodzenia. W sprawach pilnych dopuszczalne jest przesłanie potwierdzenie uiszczenia opłaty za pomoc prawną. Niezbędne jest wówczas zaznaczenie, że pomoc prawna jest pilna.
 9. W przypadku braku płatności przez klienta w ciągu 72 godzin od wysłania wyceny usługi wraz z danymi do przelewu uznaje się, iż klient zrezygnował z usługi.
 10. Gdy wykonanie usługi wymaga uzupełnienia przez Klienta przekazanych informacji lub dokumentów, termin wykonania usługi biegnie od nowa i liczony jest od momentu przesłania przez Klienta wymaganych informacji lub dokumentów.
 11. Zastrzega się, iż w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym, wymagającym uzyskania szczegółowych informacji od klienta, prawnik może odmówić świadczenia usługi i zaproponować klientowi pomoc prawną wiążącą się ze spotkaniem w Kancelarii.
 12. Termin, o którym mowa w pkt. 8 i pkt 10 regulaminu, upływający w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ulega przedłużeniu do godziny 23:59 najbliższego dnia roboczego.
 13. Korespondencja pomiędzy Klientem a prawnikiem udzielającym porady, w tym wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonania internetowej usługi prawnej, mogą być przesyłane poprzez formularz lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@adwokatbednarczyk.plz podaniem w tytule Imienia i Nazwiska Klienta oraz zwrotu „KONSULTACJA ONLINE”.
 14. Wykonanie internetowej usługi prawnej następuje poprzez przesłanie na podany adres e- mail Klienta opinii prawnej, projektu pisma procesowego, opatrzonych podpisem w stopce wiadomości. W przypadku opinii prawnej Klient otrzymuje skan podpisanego własnoręcznie dokumentu.
 15. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań i wniosków niepozostających w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem, traktowane będzie jako złożenie odrębnego zapytania, podlegającego ponownej wycenie i opłacie.
 16. Klienci zainteresowani otrzymaniem faktury VAT zobowiązani są podać w formularzu imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz NIP. Faktura VAT przesłana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient może za zwrotem wynagrodzenia rozwiązać umowę o internetową usługę prawną w razie przekroczenia przez prawnika terminów określonych w 8,10 i 11 oraz bezskutecznym wezwaniu prawnika do udzielenia odpowiedzi na jego wiadomość.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy klient składa w formie pisemnej na adres ul. Jana Uphagena 31/1, 80-237 Gdańsk lub przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu  umowy  na  adres  email: kancelaria@adwokatbednarczyk.pl. W treści oświadczenia Klient wskazuje numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone uiszczone uprzednio wynagrodzenie. Zwrot wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych.

REKLAMACJE

 1. Klient zgłasza w formie pisemnej na adres ul. Jana Uphagena 31/1, 80-237 Gdańsk, reklamację w przypadku zastrzeżeń do usługi ”Konsultacja Online” w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa została lub miała zostać wykonana.
 2. Prawnik, który wykonał usługę rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując w formie pisemnej o wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zlecenia.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe prawo odstąpienia jest wyłączone po wykonaniu usługi przez prawnika, tj. po przesłaniu na adres email Klienta udzielonej porady prawnej, opinii prawnej bądź projektu pisma.
 3. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu na adres email  kancelaria@adwokatbednarczyk.pl lub na adres ul. Jana Uphagena 31/1, 80-237 Gdańsk.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi
 2. Wszelkie dane przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą zawodową (radcowską lub adwokacką).
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji usługi „Konsultacja online” na podstawie niniejszego Regulaminu jest właściwy dla siedziby Kancelarii, chyba że Klientem jest konsument. W przypadku sporu z konsumentem właściwość sądu ustala się według zasad ogólnych.

***

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Rafała Bednarczyka, ul. Jana Uphegena 31/1, 80-237 Gdańsk

 

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: (*)
 • Data zawarcia umowy(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.