Ofiara i sprawca mobbingu

Karolina Sikorska        12 lutego 2020        Komentarze (0)

Zapewne znasz już definicję mobbingu, o której mowa w art. 94[3] § 2 K.p. Zgodnie z nią, mobbing oznacza działania lub zachowania:

  1. dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
  2. polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
  3. wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
  4. powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
  5. powodujące izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Ofiara/osoba pokrzywdzona/obiekt mobbingu

Bardzo nie lubię określenia ofiara. Z kolei, w publikacjach tematycznych pojawia się określenie obiekt mobbingu – dla określenia osoby go doświadczającej.

Należy jednak pamiętać, że mobbing może dotykać jedynie pracownika. Jest nim osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Gdy takie same zachowania skierujemy przeciwko innym osobom, np. przeciwko pracodawcy, czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – nie mieszczą się w definicji mobbingu.

Jeżeli doświadczający mobbingu pozostaje w stosunku pracy, to może dochodzić roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy mobbingu dopuszczają się przeciw niemu jego podwładni.

Jeśli jednak podstawą jego zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menadżerski) to może bronić się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Podstawą będą wówczas przepisy o ochronie dóbr osobistych bądź czynu zabronionego – z art.415 K.c.

Można wówczas żądać zaniechania określonego działania, usunięcia skutków danego czynu, złożenia oświadczenia o określonej treści, np. publicznych przeprosin bądź zapłaty zadośćuczynienia czy wpłaty na wskazany cel społeczny.

Z kolei, przy zastosowaniu art.415 K.c. można domagać się odszkodowania za szkodę, jaka wystąpiła na skutek bezprawnego działania sprawcy.

Mobber

Oceniając, czy dana sytuacja jest mobbingiem, nie jest istotne, kto jest osobą stosującą mobbing.

Mobberem może być pracodawca, będący osobą fizyczną, jak i osoba zarządzająca w imieniu pracodawcy jednostką organizacyjną.

W roli sprawców mobbingu mogą także występować inni pracownicy czy przełożeni, a także osoby trzecie. Mogą nimi być osoby przebywające w miejscu pracy, np. świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W sprawach, gdzie mobbing występuje w oświacie, mobberem mogą być na przykład rodzice uczniów.

Odpowiedzialność

Za mobbing – bez względu na to, kto jest jego sprawcą – zawsze odpowiada pracodawca. Choć budzi to wiele wątpliwości, to pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Skoro mobbing wystąpił to pracodawca ponosi jego koszty.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: